Διασφάλιση Ποιότητας

Η δέσμευση στην ποιότητα επαληθεύεται, η αξία πιστοποιείται
Πρωταρχική δέσμευση της Daily Taste είναι η σταθερή κάλυψη των αναγκών των πελατών της στον ευρύ και απαιτητικό κλάδο της εστίασης.

Η αποστολή αυτή είναι πολυδιάστατη και η επίτευξή της πραγματοποιείται με βάση προκαθορισμένα και διεθνώς αποδεκτά κριτήρια λειτουργίας και δείκτες ποιότητας. Κάθε πιστοποίηση της Daily Taste αντικατοπτρίζει τις αξίες της και ενισχύει τις σχέσεις εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους και τους οργανισμούς που συνεργάζεται, καθώς και με τα μέλη της κοινότητας μέσα στην οποία επιχειρεί. Αυτοί οι δεσμοί είναι ανεκτίμητοι.

Σχέσεις εμπιστοσύνης

Ποιοτικοί έλεγχοι

Το τμήμα ποιοτικού ελέγχου της Daily Taste διεξαγάγει καθημερινούς εσωτερικούς ελέγχους και οι κανόνες υγιεινής των τροφίμων και του συστήματος HACCP τηρούνται σε κάθε τομέα και στάδιο της παραγωγής:

  • Aυστηρή αξιολόγηση προμηθευτών
  • Aξιολόγηση των πρώτων υλών βάσει υψηλών προδιαγραφών
  • Eφαρμογή συστημάτων παρακολούθησης της παραγωγικής διαδικασίας
  • Συνεχής έλεγχος των παραγομένων προϊόντων και υπηρεσιών και διαρκής
    βελτίωση αυτών
  • Αξιολόγηση προσωπικού σε τακτά χρονικά διαστήματα, με παράλληλη
    ενημέρωση και εκπαίδευση του

Η εταιρεία λειτουργεί στο σύνολο της, εφαρμόζοντας ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων, σε συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των διεθνών προτύπων FSSC 22000, ISO 22000:2018 και ISO 9001:2015, για την τήρηση των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον φορέα πιστοποίησης TUV HELLAS.

Εταιρικές πιστοποιήσεις

Τα υψηλά πρότυπα λειτουργίας και οι προδιαγραφές που έχει θέσει η εταιρεία για την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού και των καταναλωτών της, καθώς και την ανταποδοτική δράση της στην κοινωνία είναι επίσης πιστοποιημένα.