Εταιρική Πολιτική

Πολιτική για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την κοινωνική ευθύνη με γνώμονα την ανάπτυξη αμοιβαίας εμπιστοσύνης της Διοίκησης με τους εργαζόμενους όπως επίσης με συνεργάτες, προμηθευτές και πελάτες.

Η Διοίκηση της «DAILY TASTE.» μέσω της Πολιτικής αυτής δεσμεύεται για τα παρακάτω :

 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με εργασιακά θέματα
 • Την ακολουθία κάθε αρχής και στοιχείου που αναφέρεται στη διαφάνεια κατά την εργασία ή/και οποιαδήποτε συναλλαγή
 • Την ακολουθία όλων των κανόνων λογοδοσίας έτσι ώστε να τηρούνται ο σεβασμός προς τον εργαζόμενο αλλά και οι νομοθετικές απαιτήσεις σε εταιρικό επίπεδο
 • Την προτροπή, εκπαίδευση και παρακολούθηση ηθικής συμπεριφοράς των εργαζομένων
 • Την καταπολέμηση κάθε είδους διαφθοράς και τη συνεχή ενημέρωση του προσωπικού σε αυτά τα θέματα
 • Την ακολουθία κανόνων ηθικής συμπεριφοράς σε κάθε συναλλαγή που πραγματοποιεί η εταιρεία
 • Το σεβασμό για τα δικαιώματα των εργαζομένων και συνεργατών
 • Το σεβασμό για τα δικαιώματα των προμηθευτών
 • Το σεβασμό για τα δικαιώματα των πελατών
 • Το σεβασμό για την τήρηση όλων των διεθνών και ελληνικών προτύπων που διέπουν τη λειτουργία και τις δραστηριότητες της εταιρείας
 • Το σεβασμό για τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Το σεβασμό για την ισότητα των φύλων
 • Το σεβασμό για το δικαίωμα εργασίας
 • Το σεβασμό για το δικαίωμα εργασίας αλλοδαπών
 • Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια στην εργασία
 • Την παροχή όλων των απαραίτητων μέτρων για την υγεία των εργαζομένων στην εργασία
 • Τον συνεχή έλεγχο του περιβάλλοντος εργασίας και την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την βελτίωση αυτού
 • Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνεργασία με τους τοπικούς φορείς
 • Την λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την εύρυθμη συνύπαρξη με την τοπική κοινωνία
 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων σε κάθε εργασία που εκτελεί η εταιρεία
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για θέματα κοινωνικής ευθύνης
 • Την συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, την τοπική κοινωνία, πελάτες, εργαζόμενους, συνεργάτες για την βελτίωση θεμάτων κοινωνικής ευθύνης
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων σχετικών με την κοινωνική ευθύνη με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της πολιτικής κοινωνικής ευθύνης.

Η πολιτική κοινωνικής ευθύνης κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους υπεργολάβους/ συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

Ημερομηνία : 18/02/2021

Πολιτική ποιότητας & ασφάλειας τροφίμων

Αρχή και δέσμευση της DAILY TASTE EΠΕ είναι να παρέχει στους πελάτες της προϊόντα που να καλύπτουν πλήρως τις συμβατικές τους απαιτήσεις και τις αμοιβαίως αποδεκτές προδιαγραφές (συμπεριλαμβανομένων και των πιθανών ευαίσθητων χρηστών), να συμμορφώνονται με τις σχετικές νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις για τρόφιμα, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στη διαδικασία ιχνηλασιμότητας και συμπεριλαμβανομένων των συστάσεων των αρμοδίων αρχών και να επιτυγχάνουν τους στόχους που θέτει, αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια Τροφίμων, ενώ παράλληλα η συνεχής βελτίωση σε όλες τις δραστηριότητες, είναι αδιάσπαστο μέρος του επιχειρηματικού σχεδιασμού της εταιρείας και των στόχων της. Επιπρόσθετα, η απόλυτη ικανοποίηση των πελατών και η έλλειψη παραπόνων, αποτελεί στοιχείο ζωτικής σημασίας της βιωσιμότητά της.

Για να επιτύχει τα ανωτέρω, η Διοίκηση της DAILY TASTE EΠΕ:

 • Έχει υιοθετήσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας και της Ασφάλειας Τροφίμων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα ISO 9001:2015, ISO 22000:2018 καθώς με το σχήμα πιστοποίησης FSSC 22000 V5 και επιπλέον συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 22005, τα οποία εφαρμόζονται σε όλη την εταιρεία για όλες τις δραστηριότητες που έχουν επίπτωση στην ποιότητα & ασφάλεια των τροφίμων της και την ικανοποίηση των πελατών της. Το πεδίο πιστοποίησης της DAILY TASTE EΠΕ περιλαμβάνει:
  – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
  – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ CATERING
  – ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΖΥΜΗΣ
 • Ανασκοπεί και βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα των Διεργασιών της, την καταλληλότητα της παρούσας πολιτικής και κατ’ επέκταση ολοκλήρου του Συστήματος
 • Επενδύει συστηματικά σε σύγχρονες κτιριακές υποδομές, παραγωγικό εξοπλισμό και εξοπλισμό ελέγχου.
 • Παρέχει τους απαιτούμενους πόρους για την εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία, καθώς και για την πληροφόρηση του προηγούμενου και επόμενου κρίκου της τροφικής αλυσίδας για παραμέτρους που επηρεάζουν την Ασφάλεια των Τροφίμων.
 • Θέτει μετρήσιμους Αντικειμενικούς Στόχους για την Ποιότητα και Ασφάλεια των Τροφίμων Οι Στόχοι αυτοί καθιερώνονται και αξιολογούνται ως προς το βαθμό επίτευξής τους στα πλαίσια της Ανασκόπησης του Συστήματος από την Ανώτατη Διοίκηση.
 • Επενδύει στη συνεχή κατάρτιση, ενημέρωση και εκπαίδευση των στελεχών της ώστε να προάγουν την Ποιότητα και την Ασφάλεια των Τροφίμων σε κάθε τους δραστηριότητα.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς βελτίωσης, η DAILY TASTE EΠΕ αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο, σέβεται το περιβάλλον, τον πελάτη και το κοινωνικό σύνολο.

Ημερομηνία : 01/08/2020

Πολιτική για το περιβάλλον

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για το Περιβάλλον με γνώμονα την ασφαλή διαχείριση περιβαλλοντικών θεμάτων και την πραγματοποίηση οποιασδήποτε προληπτικής ενέργειας απαιτείται.

Η Διοίκηση της «DAILY TASTE Α.Ε. μέσω της Πολιτικής για το περιβάλλον δεσμεύεται για τα παρακάτω :

 • Την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με τη λειτουργία της εταιρείας
 • Την εξοικονόμηση φυσικών πόρων στην καθημερινή λειτουργία της εταιρείας
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την προστασία του περιβάλλοντος
 • Την τήρηση όλων των νομοθετικών διατάξεων σχετικών με την ασφάλεια των εργαζομένων στην εταιρεία
 • Τη συνεχή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των αναγκών εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη συνεχή επικοινωνία με τους προμηθευτές και πελάτες της και την ενημέρωσή τους για τα μέτρα περιβαλλοντικής προστασίας που λαμβάνει η εταιρεία
 • Τη συνεχή ενημέρωσή της σε θέματα περιβαλλοντικής πολιτικής
 • Τη λήψη όλων των απαραίτητων προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
 • Τη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για τη διατήρηση της περιβαλλοντικής πολιτικής της
 • Τη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων περιβαλλοντικής πολιτικής με σκοπό τον καθορισμό στόχων συνεχούς βελτίωσης της περιβαλλοντικής διαχείρισης

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, η Διοίκηση της Εταιρείας δεσμεύεται να εξασφαλίζει διαχρονικά όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εφαρμογή της Περιβαλλοντικής της Πολιτικής. Επιπλέον, δεσμεύεται για τη συνεχή της περιβαλλοντική βελτίωση.

Η Περιβαλλοντική πολιτική κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό, στους συνεργάτες και στους προμηθευτές της εταιρείας.

Ημερομηνία : 01/02/2023

Για την «DAILY TASTE Α.Ε..»

___________________________

Διοίκηση

Πολιτική για την υγεία και την ασφάλεια

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την υγεία και Ασφάλεια με γνώμονα την ασφάλεια των εργαζομένων της και την παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου.

Η «DAILY TASTE Α.Ε..» μέσω της Πολιτικής για την υγεία και Ασφάλεια δεσμεύεται :

 

 • Στην πλήρη εναρμόνιση με τη νομοθεσία και τους κανόνες υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων
 • Στην πλήρη εφαρμογή, έλεγχο και ανασκόπηση του συστήματος διαδικασιών υγείας και Ασφάλειας στο σύνολό του
 • Στην πλήρη εφαρμογή του συστήματος υγείας και Ασφάλειας από όλο το προσωπικό της εταιρείας και για τις δραστηριότητες αυτής στο σύνολό τους
 • Στην αναπροσαρμογή και συνεχή ισχύ του συστήματος υγείας και Ασφάλειας σε περίπτωση όποιας αλλαγής εσωτερικής δομής, δραστηριότητας και εξοπλισμού εγκαταστάσεων
 • Στην ανασκόπηση και ανάλυση του πλάνου υγείας και Ασφάλειας με σκοπό να θέτει στόχους συνεχούς βελτίωσης
 • Στη συνεχή επικοινωνία του προσωπικού σε θέματα υγείας και Ασφάλειας
 • Στην συνεχή διαβούλευση με τους εργαζόμενους.
 • Στην παροχή των απαιτούμενων πόρων ενημέρωσης και εκπαίδευσης του προσωπικού σε θέματα υγείας και Ασφάλειας
 • Στην γνωστοποίηση των εταιρικών κανόνων υγείας και Ασφάλειας σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την υγεία και Ασφάλεια είναι το Σύστημα υγείας και Ασφάλειας που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και του Συστήματος υγείας και Ασφάλειας επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 45001/2018

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την υγεία και Ασφάλεια, η «DAILY TASTE Α.Ε..» θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα υγείας και Ασφάλειας. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος υγείας και Ασφάλειας αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την υγεία και Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Ημερομηνία : 01/02/2023

Για την «DAILY TASTE Α.Ε..»

 

___________________________

Διοίκηση

Πολιτική οδικής ασφάλειας

Η Διοίκηση της εταιρείας έχει αναπτύξει την Πολιτική της για την Οδική Ασφάλεια με γνώμονα το σχεδιασμό ασφάλειας χρήσης του εξοπλισμού χρησιμοποιώντας αποτελεσματικούς τρόπους με στόχο την ελαχιστοποίηση πιθανότητας ατυχήματος.

Η DAILY TASTE μέσω της Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια δεσμεύεται:

 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με την οδική ασφάλεια των εργαζομένων και συνεργατών.
 • Στη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την συμμόρφωση με τις νομικές απαιτήσεις σχετικές με τη λειτουργία της εταιρείας.
 • Στη διενέργεια όλων των απαραίτητων προληπτικών ενεργειών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.
 • Στη διάθεση όλων των απαραίτητων πόρων για την διαφύλαξη της ασφάλειας των εργαζομένων.
 • Στην πλήρη κάλυψη όλων των απαιτήσεων του προτύπου ΙSO 39001:2012.
 • Στην ανάπτυξη συνθηκών αμοιβαίας εμπιστοσύνης και συνεργασίας με τους προμηθευτές της.
 • Στη διαρκή παρακολούθηση των εξελίξεων των οχημάτων.
 • Στην αποτελεσματική αντιμετώπιση και ικανοποίηση των υφιστάμενων και προβλεπόμενων αναγκών εκπαίδευσης, κατάρτισης και εξειδίκευσης των οδηγών.
 • Στην διάθεση των απαραίτητων πόρων για την διατήρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης της εταιρείας.
 • Στη δυνατότητα συλλογής αποτελεσμάτων λειτουργίας και απόδοσης με σκοπό τον καθορισμό στόχων η επίτευξη των οποίων ανασκοπείται σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Το εργαλείο μέσω του οποίου η εταιρεία υλοποιεί, ελέγχει και αναπροσαρμόζει, όποτε απαιτείται, την Πολιτική της για την Οδική Ασφάλεια είναι το Σύστημα Διαχείρισης που έχει αναπτύξει και εφαρμόζει.

Η εγκυρότητα και αναγνώριση του Συστήματος Διαχείρισης επιτυγχάνεται μέσω της πιστοποίησής του από Ανεξάρτητο Φορέα Πιστοποίησης σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 39001:2012.

Για την υλοποίηση της Πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια η «DAILY TASTE.» θεωρεί απαραίτητη την ενεργό συμμετοχή των εργαζομένων στην τήρηση, ανάπτυξη και τεκμηρίωση όλων των διαδικασιών που προβλέπει το Σύστημα Διαχείρισης. Όλοι οι εργαζόμενοι στην εταιρεία συμβάλλουν στην ουσιαστική εφαρμογή του συστήματος αλλά και στη βελτίωσή του.

Η πολιτική για την Οδική Ασφάλεια κοινοποιείται σε όλο το προσωπικό.

Ημερομηνία : 19/02/2021

Σε αυτόν τον ιστότοπo χρησιμοποιούνται cookies για να διασφαλιστεί η καλύτερη εμπειρία πλοήγησης.
Θέλω να μάθω περισσότερα.